Cele

Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w  rodzinnej pieczy zastępczej, osobom sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,  dzieciom zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym.

Pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub ograniczeniem praw rodzicielskich.

Wspieranie  rodzin, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz wyrównywanie ich szans życiowych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.