Jak pomagamy

Obecnie wspieramy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, osoby w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

  • prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów, organizowanie spotkań okolicznościowych dla rodzin,
  • organizowanie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci,
  • pomoc w finansowaniu specjalistycznych terapii, rehabilitacji,  leczenia i wypoczynku dzieci,
  • prowadzenie telefonu informacyjno-pomocowego w  sprawach dotyczących rodzicielstwa zastępczego,
  • bezpłatne porady i konsultacje  pedagogiczne i rodzinne,
  • szkolenia i warsztaty  dla opiekunów zastępczych, kandydatów na opiekunów zastępczych, rodziców biologicznych,
  • wsparcie  rodzin  w trudnych sytuacjach,  
  • organizowanie pomocy wzajemnej Rodzin,
  • organizowanie spotkań okolicznościowych, integrowanie środowiska rodzicielstwa zastępczego.


Środki na działalność pozyskujemy, przede wszystkim, z darowizn od osób  prywatnych i  od innych organizacji pozarządowych. Podejmujemy również realizację zadań współfinansowanych  ze środków przyznawanych przez organy administracji samorządowej i inne instytucje w drodze postępowania konkursowego. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszyscy członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji pracują społecznie – bez wynagrodzenia