Działalność na rzecz rodzicielstwa zastępczego

Od początku powstania Fundacja włącza się w działania związane z tworzeniem regulacji prawnych dotyczących rodzicielstwa zastępczego. W ostatnich 2 latach przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w pracach związanych z tworzeniem Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przygotowywali opinie i uwagi dotyczące początkowo założeń do ustawy a potem do projektu ustawy. Uczestniczyli w pracach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w opracowaniu wspólnego stanowiska organizacji zrzeszonych w Koalicji. Brali udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie a potem w posiedzeniach Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Większość uwag i propozycji regulacji zgłaszanych przez Koalicję i naszą Fundację podczas konsultacji społecznych i podczas obrad Podkomisji, nie znalazła jednak uznania posłów. Nowa ustawa w ostatecznej wersji bardzo odbiega od oczekiwań rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Staramy się popularyzować rodzicielstwo zastępcze i przekazywać o nim rzetelne informacje m.in. poprzez udział w wywiadach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Zwracamy uwagę na konieczność poprawy statusu rodzin zastępczych i tworzenia wszystkim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej szans na wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej.